Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 44

ЗК “Хилдън” АД - в несъстоятелност

Управителният съвет на Гаранционния фонд уведомява оправомощените потребители на застрахователни услуги на ЗК “Хилдън” АД - в несъстоятелност, включени в одобрения от съда допълнителен списък № 1 на приетите вземания, обявен в Търговския регистър на приетите безспорни вземания по чл. 690, ал.2  от Търговския закон, че считано от 15.12.2009 г. започва изплащане на определените им суми за застрахователни вземания от средствата на Обезпечителния фонд, администриран от Гаранционния фонд по реда и условията, предвидени в чл. 311в, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за застраховането чрез “Уни Кредит Булбанк” АД.

Гарантират се застрахователните вземания на физическите лица, юридическите лица с нестопанска цел и търговците, които представляват микропредприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, произтичащи от застрахователен договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите или за застраховка “Злополука” на пътниците, или за застраховка по раздел I от приложение № 1 от Кодекса за застраховането.

Гаранционният фонд не дължи лихви по гарантираните суми, съгласно разпоредбата на чл. 311р, ал. 2 от Кодекса за застраховането.

От деня на публикацията /30.11.2009 г. - в.”24 часа”, в.”Труд”, в.”Монитор”, в.”Стандарт”/, за изплащане на сумите от Обезпечителния фонд по безспорните застрахователни вземания, посочените в одобрения допълнителен списък №1 оправомощените потребители на застрахователни услуги е необходимо да представят в деловодството на Гаранционния фонд, с адрес: гр. София, п.к.1000, ул.”Граф Игнатиев” № 2, ет. 1, писмено уведомление, придружено от:

  • Изпълнителен лист в оригинал, когато има основание за издаване на такъв в полза на потребителя на застрахователна услуга, в който е определен размера на вземането;
  • За удостоверяване на самоличността на правоимащото лице - копие от лице и гръб на лична карта или свидетелство за управление на МПС, или копие от зелен паспорт; за пребиваващите в Република България чужденци-копие от документ по чл.14 от Закона за българските документи за самоличност; за чужди граждани-копие от документа, с който са влезли в Република България. Личните данни се обработват в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни единствено и само във връзка с удовлетворяването на вземането от Обезпечителния фонд, администриран от Гаранционния фонд;
  • IBAN и BIC на банкова сметка, и трите имена на правоимащото лице - потребител на застрахователни услуги, съгласно документа за самоличност, по която да бъде изплатен определения от съда размер на обезщетението.

Писменото уведомление /съдържащо имена и адрес за кореспонденция/ може да се подаде лично или чрез пълномощник в офиса на Гаранционния фонд, или да се изпрати по пощата, като препоръчана пратка с обратна разписка. При подаване на уведомлението от пълномощник, задължително се прилага пълномощно в оригинал, с нотариална заверка на подписа, когато това лице е различно от лице, сдружение или дружество по Закона за адвокатурата. Когато се подава от адвокат, лице, сдружение или дружество по Закона за адвокатурата, се прилагат разпоредбите на чл. 25 от същия закон.

След изплащане на сумата по IBAN и BIC на банкова сметка, и трите имена на правоимащото лице-потребител на застрахователни услуги или законният представител в останалите случаи, съгласно документа за самоличност, администрацията на Гаранционния фонд служебно вписва, изплатената сума и датата на плащането върху оригинала на изпълнителния лист /ако има издаден такъв в полза на потребителя на застрахователна услуга, въз основа на който е определен размера на вземането/ и го връща на лицето, което го е предоставило.

Съобщение до оправомощените потребители на застрахователни услуги на ЗК “ХИЛДЪН” АД /в несъстоятелност/

Управителният съвет на Гаранционния фонд взе решение от 28 август 2008 г. да се оповести на 11.09.2008 г. в следните централни ежедневници: в. “24 часа”; в. “Труд”, в. “Стандарт” и в.”Монитор”, че от 24.10.2008 г., оправомощените потребители на застрахователни услуги на ЗК “Хилдън” АД – в несъстоятелност могат да получават плащания от Обезпечителния фонд чрез “Уни Кредит Булбанк” АД, при спазване изискванията, предвидени в чл. 311в, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за застраховането.Гарантират се застрахователните вземания на физическите лица, юридическите лица с нестопанска цел и търговците, които представляват микропредприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, произтичащи от застрахователен договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите или за застраховка “Злополука” на пътниците, или за застраховка по раздел I от приложение № 1 от Кодекса за застраховането. Гаранционният фонд не дължи лихви по гарантираните суми, съгласно разпоредбата на чл. 311р, ал. 2 от Кодекса за застраховането.От деня на публикацията /11.09.2008 г. – в.”24 часа”, в.”Труд”, в.”Монитор”, в.”Стандарт”/, за изплащане на сумите от Обезпечителния фонд по безспорните застрахователни вземания, посочените в одобрения списък оправомощени потребители на застрахователни услуги е необходимо да представят в деловодството на Гаранционния фонд, с адрес: гр. София, п.к.1000, ул.“Граф Игнатиев” № 2, ет. 1, писмено уведомление, придружено от:- Изпълнителен лист в оригинал - само когато има основание за издаване на такъв срещу физическо лице в полза на потребителя на застрахователна услуга, в който е определен размерът на вземането;- За удостоверяване на самоличността на правоимащото лице - копие от лице и гръб на лична карта или свидетелство за управление на МПС, или копие от зелен паспорт; за пребиваващите в Република България чужденци-копие от документ по чл.14 от Закона за българските документи за самоличност; за чужди граждани-копие от документа, с който са влезли в Република България. Личните данни се обработват в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни единствено и само във връзка с удовлетворяването на вземането от Обезпечителния фонд, администриран от Гаранционния фонд; - IBAN и BIC на банкова сметка, и трите имена на правоимащото лице-потребител на застрахователни услуги, съгласно документа за самоличност, по която да бъде изплатен определения от съда размер на обезщетението.Писменото уведомление /съдържащо имена и адрес за кореспонденция/ може да се подаде лично или чрез пълномощник в офиса на Гаранционния фонд, или да се изпрати по пощата, като препоръчана пратка с обратна разписка. При подаване на уведомлението от пълномощник, задължително се прилага пълномощно в оригинал, с нотариална заверка на подписа, когато това лице е различно от лице, сдружение или дружество по Закона за адвокатурата. Когато се подава от адвокат, лице, сдружение или дружество по Закона за адвокатурата, се прилагат разпоредбите на чл. 25 от същия закон.За справки и информация:Тел., факс: 02/ 980 66 72, 02/ 980 30 49
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.