Гаранционен фонд с награда от БАИТ за бизнес иновация

София, 27 януари 2012г. Награда в категория „Бизнес иновативност“ спечели системата за електронни полици на Гаранционен фонд - ЕИСОУКР. Наградата се връчва от Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ) за продукт или услуга с доказан широк обществен принос и влияние върху българския пазар. Това е втората награда за шестмесечната история на системата. През декември ЕИСОУКР получи международно отличие “Diskobolos” за успешно технологично решение, което променя облика на бизнеса и има високо-стойностен икономически ефект.

 

БАИТ

 

Николай Илиев, Член на Контролния съвет на БАИТ и Борислав Михайлов, Председател на УС и Изпълнителен директор на Гаранционен фонд.

 

Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в т.ч. за издаване на електронни полици (ЕИСОУКР) е разработена от Мусала Софт. Системата стaртира на 1 юни 2011г. без нито един ден закъснение спрямо планираните срокове. За периода до края на годината са издадени 1 722 148 застрахователни полици, a достъпността на системата е 99.996 %. Това я превръща в сигурен медиатор между клиенти, застрахователи, брокери и отговорни органи (КФН, МВР, съдебна система и др.). Допълнителното улесняване на достъпа до информация се осъществява чрез обновеният публичен сайт - www.guaranteefund.org. В него водачите на МПС могат лесно да получат справка за това кой автомобил има сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност", а проверките се извършват в реално време в електронния регистър на Гаранционен фонд. Възможността клиентът да провери в реално време валидността на издадената полица, допринася за повишаване на доверието в застрахователите и в техните дистрибуционни канали.

 

Факт е, че от въвеждането на ЕИСОУКР, пазарът на застраховки "Гражданска отговорност" в страната отбелязва ръст с около 10%“ – сподели Борислав Михайлов, председател на УС и изпълнителен директор на Гаранционен фонд – „Системата намалява драстично процента на застрахователни измами – и това само за период от половин година. Бизнесът придобива по-голяма прозрачност и подобрява в пъти своята финансова и оперативна ефективност.“

 

ЕИСОУКР изиграва важна роля в трансформирането на бизнеса и в откриването на много нови възможности за развитие. Системата се интегрира с информационните системи на всички застрахователни компании, въвежда единна номерация на полиците и подпомага застрахователните дружества при оценката, управлението и контрола на риска чрез полагане на основите за въвеждане на системата “Бонус-Малус”. Благодарение на въведените от системата задължителни валидационни правила, възможността за технически грешки е сведена до минимум, a интегрираният модул за бизнес анализ подобрява отчетността, улеснява контролните органи и предоставя средства за мониторинг на пазара. Решението е изключително гъвкаво и позволява всяка застрахователна компания лесно да се интегрира със стандарта, наложен от ГФ и да напасне вътрешните си бизнес процеси с него.