Семинар на тема „Претенции за неимуществени вреди” (презентации)

На 14.02.2012 г. в гр. София, хотел „Шератон” се проведе работeн семинар на тема „Претенции за неимуществени вреди”, организиран от Swiss Re, Асоциацията на българските застрахователи и Гаранционния фонд.

В семинара участваха представители на Комисията за финансов надзор, Националното бюро на българските автомобилни застрахователи, застрахователните компании, предлагащи задължителните застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Злополука” на пътниците, Swiss Re и Гаранционния фонд.

Специални гости на събитието бяха: г-н Борислав Богоев – зам.председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, г-н Данчо Данчев – председател на Управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи (УС на АБЗ), г-н Коста Чолаков - зам.председател на УС на АБЗ, както и партньорите от Swiss Re: Ulrich Werwigk-Claims Manager Austria&CEE, Kirsi Habesreiter-Senior Market Underwriter и Isabella Dolana-Claims Specialist, инициирали провеждането и активни участници в организацията.

Семинарът откри г-н Николай Сотиров – генерален секретар на Гаранционния фонд, като изтъкна необходимостта от организирането на такъв форум, породена от: задълженията и отговорностите на Р България като член на ЕС; различната практика в уреждането на претенции в страните-членки на ЕС и ЕИО, обмен на опит в тази насока; действащото законодателство в България.

Официално обръщение към участниците направи г-н Борислав Богоев. Той приветства присъстващите и информира, че от страна на КФН е направено всичко необходимо по създаването на методика за неимуществени вреди. Сформирана е работна група, която съобразено с практиката, натрупана от застрахователните компании, Гаранционния фонд, НББАЗ, както и от европейските страни е подготвила проект на методика още в края на 2011г. Приемането й изисква законодателни действия, които са извън правомощията на Комисията.

 

agenda

В програмата бяха включени следните теми:

  • Компоненти на претенциите за неимуществени вреди – основни принципи, представена от г-жа Изабела Долана, специалист „Претенции” в Swiss Re.
    В презентацията си г-жа Долана изнесе статистика за пътнотранспортните произшествия в Германия за последните четири години с данни за общия брой пострадали, разпределен и според вида на увредите, дефинира компоненти на неимуществените вреди, като: загуба на доход; медицинско лечение и рехабилитация; допълнителни грижи; болки и страдания, и загуба на социален статус; разходи за лечение и др.
  • Практика при уреждането на претенции за неимуществени вреди в България, представена от г-жа Марионела Колева, Началник отдел в КФН. Г-жа Колева направи анализ на: минималните застрахователни суми, средната премия, средния размер на щетите за периода 2001 г. – 2012 г. по застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите (MTPL); честотата и средния размер на претенциите по отделни държави; развитието на претенциите – предявяване и изплащане на претенциите в периода след настъпване на застрахователното събитие; относителния дял на претенциите във връзка с неимуществени вреди, разпределение на стойността на претенциите
  • Практика на Гаранционния фонд при уреждането на претенции за неимуществени вреди в България, представена от г-н Ефко Патриков, началник отдел „Правен и регреси” в Гаранционен фонд. Г-н Патриков изложи реда за предявяване, разглеждане и произнасяне по претенции за неимуществени вреди към Гаранционния фонд, след което посочи случаите, в които фондът изплаща обезщетения; направи анализ на броя на предявените претенции и изплатените обезщетения. Обърна внимание на възстановяването на суми, изплатени от компенсационен орган (задължение на ГФ от 2007г.) по претенции за неимуществени вреди, като посочи тенденция към увеличаване на тези претенции по брой и по размер. Посочи примери от практиката на ГФ.
  • Европейско развитие. Тенденции, представена от г-н Улрих Уъруик, Мениджър Претенции „Австрия и ЦИЕ” в Swiss Re. Г-н Уъруик разгледа: основните тенденции в европейското развитие; тенденциите в претенциите за щети от ПТП и тяхното управление; практически примери; щети при ПТП на чужда територия правна регламентация, минимални застрахователни суми и лимити по застрахователна полица („Зелена карта”), разлика между претенциите по Системата „Зелена карта” и претенции по Европейските автомобилни директиви.
  • Европейско развитие: Система „Зелена карта” и претенции по 4-та директива. Тенденции, представена от г-жа Татяна Чонкова, Генерален секретар на НББАЗ. Г-жа Чонкова дефинира функциите на НББАЗ: съгласно чл. 282, ал. 3 от КЗ- като Национално бюро за България по смисъла на Вътрешните правила между бюрата и съгласно чл. 282, ал. 4 от КЗ- като изпълняващо функциите на Компенсационен орган; посочи случаите, в които увреденото лице има право да се обърне към Компенсационния орган и броя на щетите, обработени от НББАЗ като Компенсационен орган 2007-2011; коментира основните цели на ІV-та Директива; направи сравнение между „представителите за уреждане на претенции” (по IV-та Директива) и „кореспондентите” (по Система „Зелена карта”), с което насочи и към проблеми, които възникват в практиката при администрирането на представителите

Семинарът приключи с оживена дискусия с въпроси за етапа на подготовка за методиката за неимуществени вреди в България и основно към представителите от Swiss Re - за европейската практика при претенции, определянето и изплащане на обезщетенията за неимуществени вреди.

Участниците оцениха работния семинар като пълноценен и ефективен обмен на информация за практиката и тенденциите в България, и в Европейския съюз, касаещ уреждането на претенции за неимуществени вреди, който ще даде полезни насоки за по-бързо преодоляване на съществуващите проблеми в тази важна и особено актуална област. 

Презентациите по реда на тяхното представяне: