Стартираме кампания за изпращане на уведомления във връзка с проверка на валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите към 04.11.2012.

    Съгласно чл.259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховане (обн. в ДВ, бр.103 от 23.12.2005 г., в сила от 01.01.2006 г. с последващи изменения и допълнения) всяко лице, което притежава моторно превозно средство, регистрирано в Република България и не е спряно от движение, е длъжно да сключи договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите.

   

    Ако сте получили Уведомително писмо от ИЦ към ГФ можете да проверите в електронния сайт на Гаранционния фонд (www.guaranteefund.bg) дали Вашият застраховател поддържа актуални данни в Информационния център към Гаранционния фонд за сключен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите.

 

    За да проверите за сключена застраховка "Гражданска отговорност" на МПС, въведете поне едно от полетата за ДКН, рама или стикер, както и кода за сигурност изобразен на графиката.

 

1.    В случай, че към 04.11.2012г. имате сключен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите, но данните за него не са отразени от Вашия застраховател в Информационния център към Гаранционния фонд, се обърнете към Вашия агент, брокер или застраховател, които трябва да подадат актуална информация за Вашето МПС. Не е необходимо да се обаждате в ИЦ към ГФ.

 

2.    В случай, че към 04.11.2012г. е била  прехвърлена  собствеността на притежаваното моторно превозно средство с нотариално заверен договор за покупко-продажба на МПС, горните указания не се отнасят за Вас и моля да бъдем извинени. Не е необходимо да се обаждате в ИЦ на ГФ, защото право за актуализация на данните за застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите имат само издателите на полицата. Не е необходимо да предоставяте документи за прехвърлянето на собствеността върху автомобила в ИЦ към ГФ, тъй като ние нямаме правото да ги изискваме, или да използваме тази информация.

 

3.    В случай, че сте предоставили автомобила си на трето лице с нотариално заверено пълномощно, съгласно чл. 4 ал. 3 от Наредба I–45 от 24.03.2000 г. (ДВ, бр. 31 от 2000 г. и изменения), издадена от министъра на вътрешните работи, това лице е длъжно да се регистрира като ползвател в съответната структура на Пътна полиция на МВР.