Стартирахме кампания за изпращане на уведомления във връзка с проверка на валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите към 02.06.2014.

    Съгласно чл.259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховане (обн. в ДВ, бр.103 от 23.12.2005 г., в сила от 01.01.2006 г. с последващи изменения и допълнения) всяко лице, което притежава моторно превозно средство, регистрирано в Република България и не е спряно от движение, е длъжно да сключи договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите.

 

    В електронния сайт на Гаранционния фонд (www.guaranteefund.bg) може да проверите дали Вашият застраховател поддържа актуални данни в Информационния център към Гаранционния фонд за сключен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите.

 

    В случай, че към 02.06.2014г. имате сключен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите за горепосоченото МПС, моля да се обърнете към Вашия застраховател, ако данните за него не са отразени в регистъра на Информационния център към Гаранционния фонд. Само Вашият застраховател може да подава и променя данните по застраховката в базата данни на Информационния център към Гаранционния фонд.

 

    Ако към 02 юни 2014г. сте прехвърлили собствеността на притежаваното моторно превозно средство с нотариално заверен договор за покупко-продажба на МПС, горните указания не се отнасят за Вас и моля да бъдем извинени.