Гаранционният фонд открива процедура по избор на консултант с международен опит в оценката на риска и актюерството за изготвяне на единни изисквания за система бонус-малус при сключването на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в РБ.

Във връзка с разпоредбите на чл. 490, ал. 5 от Кодекса за застраховането и § 16 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за застраховането, Гаранционният фонд открива процедура по избор на консултант с международен опит в оценката на риска и актюерството за изготвяне на единни изисквания за система бонус-малус при сключването на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в Република България.

Наемането на консултант с международен опит в оценката на риска и актюерството е законово предвиден ангажимент на Гаранционния фонд.

Изпълнението на този проект е свързано с техническото и експертно обезпечаване на подготовката и приемането на наредба на Комисията за финансов надзор, министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Срокът за представяне на оферти е определен на 1 месец от публикуването на поканата на страницата на Гаранционния фонд в Интернет и изтича на 23.11.2016 г.

П О К А Н А

за избор на консултант с международен опит в оценка на риска и актюерството за изготвяне на единни изисквания за коригиране на застрахователната премия в зависимост от поведението на водача при движение по пътищата и/или причинените щети (система „бонус-малус“) при сключването на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в Република България.

Гаранционният фонд отправя тази покана за подаване на предложения относно изпълнение на ангажиментите, описани в раздел III по-долу.

Кандидатите за консултант ще бъдат оценени и избрани въз основа на критериите за допустимост по раздел II и при извършването на оценка съгласно раздел IVот Комисия в състав:

-         - трима представители на Гаранционен фонд;

-         - двама представители на Асоциация на българските застрахователи;

-         - трима представители на Комисията за финансов надзор;

-         -  двама представители на Министерство на вътрешните работи.

Краен срок за подаване на предложения (оферти) – 23.11.2016 г. до 18:00 ч. (30 дни от датата на публикуване на поканата).

Предложенията се подават на адреса на Гаранционен фонд – гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 4.

Ценовите предложения се представят само в запечатан плик.

I. Обща информация.

Откриването на тази процедура по избор на консултант с международен опит в оценка на риска и актюерството за изготвяне на единни изисквания за система бонус-малус при сключването на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в Република България е във връзка с разпоредбата на чл. 490, ал. 5 от Кодекса за застраховането.

Параграф 16 от ПЗР на Кодекса за застраховането предвижда Гаранционният фонд да наеме консултант с международен опит в оценката на риска и актюерството.

Изпълнението на този проект е свързано с техническото и експертно обезпечаване на подготовката и приемането на наредба на Комисията за финансов надзор, министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по чл.490, ал.5 от Кодекса за застраховането.

С наредбата следва да бъдат определени единни изисквания, ред и условия за тяхното прилагане, във връзка с коригиране от застрахователите на застрахователната премия по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.   

II. Изисквания към консултанта.

2.1 Критерии за допустимост:

2.1.1. Да притежава международен опит в оценката на риска в областта на застраховането  и в създаването на модели за управление на риска в застрахователи или банки, като този опит да е придобит в работа с предприятия или регулатори от поне три държави;

2.1.2 Да предложи екип с необходимата квалификация и практически опит, който да включва най-малко:

  1. oРъководител на екип - с международен опит в оценката на риска в областта на застраховането и в създаването на модели за управление на риска в застрахователи, като този опит да е придобит в работа с предприятия или регулатори от поне три държави;
  2. oактюер със съответната професионална квалификация за актюер - с професионален опит като актюер не по-малко от пет години и с международен опит в работа с предприятия или регулатори от поне три държави;
  3. oексперт с опит в анализа на големи данни (big data);
  4. oюрист.

2.2. Документи, които да бъдат представени в Гаранционен фонд.

Изборът на консултант се извършва въз основа на оценка за съответствие с критериите за допустимост и  критериите за оценка. За да се гарантира спазването на критериите по точка 2.1. и за извършването на оценката по  Раздел IV, кандидатите следва да представят следните документи:

1. документи за регистрация на юридическото лице на консултанта (удостоверение за регистрация от съответния регистърен орган и, ако е необходимо, устав и/или учредителен акт, от които да може да се установи представителната власт);

2. декларация от законните представители на консултанта за съответствие с всеки един от критериите за допустимост по т. 2.1.1.;

3. подробно писмено представяне, подписано от законните представители на консултанта, съдържащо и описание на неговия опит в съответствие с критериите за допустимост;

4. автобиографии, подписани от съответното лице и от законен представител на консултанта, за удостоверяване на квалификацията и опита на всеки един член от екипа, който ще бъде ангажиран с изпълнението на заданието по Раздел III;

5. подробен план за това как консултантът възнамерява да изпълни предмета на заданието по раздел III.

Всички документи се представят на български език или на английски език, с превод на български език.

III.Задание

Консултантът трябва да предложи цялостен модел на система бонус-малус, чиято водещата цел е намаляване на броя на пътно транспортните произшествия (ПТП) и по-специално на тежките ПТП, при които настъпват телесни увреждания или смърт на физически лица.

За целта консултантът е необходимо да извърши и представи анализ на честотата на събитията и размера на изплатените претенции по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите в Република България в резултат на пътнотранспортни произшествия, съответно на причините и факторите, които в най-значителна степен обуславят виновно причиняване на ПТП. Анализираните фактори следва да включват честота на изплатените претенции, нарушаване на правилата за движение по пътищата съгласно Закона за движение по пътищата, както и размера на изплатените претенции (severity). Консултантът следва да изготви и представи обоснован доклад за факторите, които да бъдат използвани за фактори в задължителна единна система бонус-малус, която да бъде регулаторно въведена и прилагана от всички застрахователи.

За извършването на анализа ще бъдат предоставени следните данни:

- от ГФ - данни за пътнотранспортните произшествия, установени с  двустранни протоколи, данни за пътнотранспортните произшествия, посетени на място от органи на МВР и данни за изплатените претенции;

- от МВР - извадка с данни за МПС, водачи и нарушения на Закона за движение по пътищата.

Данните ще бъдат предоставени на консултанта във формат и обем, предложен от консултанта и съгласуван с МВР и ГФ.

Въз основа на извършените анализи консултантът трябва да предложи модел за система бонус-малус, с подходящ брой и вид рискови фактори, които да бъдат използвани при определяне на коефициенти за коригиране (намаляване или увеличаване) на базовите премии, определяни от застрахователите. Рисковите фактори задължително включват фактори за поведението на водача при движение по пътищата (допускане на определени видове нарушения на правилата за движение по пътищата, които въз основата на съществуващата статистика обуславят в най-значителна степен виновното причиняване на ПТП) и брой на причинените застрахователни събития/причинени ПТП. Рисковите фактори може да включват и тежестта (размера) на изплатените претенции (severity).

Предложеният от консултанта модел за система бонус-малус следва да бъде цялостен и да предлага конкретните стъпки (нива) и съответните за тях коефициенти на завишения и намаления, заедно с обосновка на предложенията. Бонус-малус моделът трябва да бъде Марковски процес (верига) – стохастичен процес, при който бъдещото развитие зависи само от настоящето състояние. Предложението трябва да включва входно ниво за нови водачи.

Предвид изискванията на Кодекса за застраховането  застраховката „Гражданска отговорност” на автомобилистите да се сключва във връзка с моторно превозно средство (МПС), застрахователният договор да може да се сключи от всяко лице, и застраховката да покрива отговорността на всеки възможен водач на МПС, консултантът  трябва да предложи система бонус-малус, която да дава решение на следните въпроси:

-           дългосрочно управление на МПС с изрично упълномощаване от собственика или от друго упълномощено лице;

-          съсобственост върху МПС от повече от едно физическо лице;

-          собственост от юридическо лице;

-          прехвърляне на собствеността върху дадено МПС;

-          покупка на ново моторно превозно средство;

-          други възможни хипотези, в които определянето на собственика на превозното средство не може да позволи непосредствено прилагане на рисковите фактори.

Консултантът трябва да предостави сравнително правен анализ във връзка с решенията на поставените по-горе въпроси в системи бонус-малус в други юрисдикции в ЕИП.

IV.Оценка при избора на консултант:

Оценката на офертата на всеки участник се изчислява по следната формула:

О = А х 60% + B х 40%,

където:

А – организация и професионална компетентност на екипа, на който е възложено изпълнението на заданието – тежест 60 %;

B –  цена за изпълнение на заданието  –  тежест 40%.

Оценката по критерия за качество А

Критерият (А) - „Организация и професионална компетентност на екипа, на който е възложено изпълнението на заданието” е с максимална оценка 100 точки.

По този критерий се оценява:

  • подробният план за това как консултантът възнамерява да изпълни предмета на заданието по раздел III и
  • предложеният от всеки от участниците в предложението за изпълнение на заданието екип от експерти.

Оценката по критерия за качество А се извършва от комисията за провеждане на процедурата, която присъжда съответен брой точки при спазване на скалите за оценка (точки), посочени в таблиците по-долу.

Всеки от участниците предлага екип, в който едно лице може да бъде предложено само за една позиция в екипа.

Оценка на подробния план за това как консултантът възнамерява да изпълни предмета на заданието по раздел III – максимална оценка 30 точки.

 

Предложенията се оценяват в границите от 0 до 30 точки.

Всеки участник, който отговаря на изискванията, ще се оценява по този показател на базата на експертна оценка на предложения план за организация на изпълнението на заданието по раздел ІІІ.

Участник, който в своето техническо предложение е разработил план, който най-оптимално разпределя дейностите и необходимите ресурси от негова страна във времето, и която дава цялостно, детайлно и подробно описание на организацията на процесите и дейностите, включени в тях, и тяхното застъпване във времето, и точна последователност в процеса на изпълнение, ще получи максимална оценка.

За другите предложения се прилага сравнителен анализ, като точките, които се присъждат на оценяваното предложение са в зависимост от степента на изпълнение спрямо предложението, получило най-голям брой точки по разглеждания показател. Точките се намаляват пропорционално през 5 точки (30/25/20/15/10/5/0).

Двама или повече участници могат да получат най-висока или следваща/следващи оценки.

Участник, чието техническо предложение е получило 0 точки по разглеждания показател се отстранява от участие.

Оценка на екипа от експерти за изпълнение на заданието – максимална оценка 70 точки.

 

Ръководител екип

 

Лицето, предложено за ръководител екип, трябва да е с международен опит в оценката на риска в областта на застраховането и в създаването на модели за управление на риска в застрахователи, като този опит да е придобит в работа с предприятия или регулатори от поне три държави.

 

Участник, който е предложил ръководител екип, който не отговаря на посочените по-горе изисквания, се отстранява от участие в процедурата.

Скала за оценка (точки)

 

Максималната оценка е 15 точки.

В случай, че лицето предложено за ръководител екип, отговаря на горните изисквания, се поставят следните точки:

Точки, определени в зависимост от опита му, придобит при участие в проекти за разработването, развитието или адаптирането на система бонус-малус за отделен застраховател или за застрахователен пазар като цяло (лицето получава 0 или 3 или 4 или 5 точки, в зависимост от броя проекти, в които е участвало):

-          лицето  не  е участвало в такъв проект – 0 точки;

-          лицето  е  участвало в един такъв проект – 3 точки;

-          лицето  е  участвало в два такива проекта– 4 точки;

-          лицето  е  участвало в три или повече такива проекта – 5 точки.

 

Допълнителни точки (лицето получава 0, 5 или 10 точки в зависимост от това дали има опит в сферите посочени по-долу и ако има опит дали той е в една или в двете сфери):

-          един или повече от проектите за разработването, развитието или адаптирането на система бонус малус, в които е участвало лицето се прилага на равнище на цялостен застрахователен пазар – 5 точки;

-          лицето има опит в разработването на модели за управление на риска в застраховането, възлагани от регулатор – 5 точки.

 

 

 

Актюер

Лицето, предложено от участника за актюер, следва да притежава съответната професионална квалификация за актюер и да има професионален опит като актюер не по-малко от пет години, както и международен опит в работа с предприятия или регулатори от поне три държави

Участник, който е предложил за актюер лице, което не отговаря на посочените по-горе изисквания, се отстранява от участие в процедурата.

 

Скала за оценка (точки)

 

Максималната оценка е 20 точки, и се формира както следва:

15 точки за един актюер, и допълнително 5 точки допълнително представени актюери.

При предложен актюер, който отговаря на горните изисквания се поставят следните точки:

Точки, определени в зависимост от опита му, придобит при участие в проекти за разработването, развитието или адаптирането на система бонус малус за отделен застраховател или за застрахователен пазар като цяло (лицето получава 0 или 3 или 4 или 5 точки в зависимост от броя проекти, в които е участвало):

-          лицето  не  е участвало в такъв проект – 0 точки;

-          лицето  е  участвало в един такъв проект – 3 точки;

-          лицето  е  участвало в два такива проекта– 4 точки;

-          лицето  е  участвало в три или повече такива проекта – 5 точки.

 

Допълнителни точки (лицето получава 0, 5 или 10 точки в зависимост от това дали има опит в сферите посочени по-долу и ако има опит дали той е в една или в двете сфери):

-          един или повече от проектите за разработването, развитието или адаптирането на система бонус малус, в които е участвало лицето се прилага на равнище на цялостен застрахователен пазар – 5 точки;

-          лицето има опит в разработването на модели за управление на риска в застраховането, възлагани от регулатор – 5 точки.

 

 

 

При предложени повече от един актюери, които отговарят на изискванията за актюери, се прилага горното оценяване, като се вземат предвид точките на актюера, получил най-висока оценка сред предложените актюери, и се прибавят допълнително следните точки:

1. за предложен един актюер над изискуемия брой от един актюер, който е участвал в поне един проект за разработването, развитието или адаптирането на система бонус малус – 2 точки;

2. за предложени двама и повече актюери над изискуемия брой от един актюер, който е участвал в поне един проект за разработването, развитието или адаптирането на система бонус малус – 5 точки.

 

Експерт с опит в анализа на големи данни

Участникът следва да предложи най-малко един експерт с доказан опит в анализа на големи данни.

 

Участник, който е предложил за експерт лице, което не отговаря на посочените по-горе изисквания, се отстранява от участие в процедурата.

Скала за оценка (точки)

 

Максималната оценка е 20 точки и се формира както следва:

15 точки на един експерт, и допълнително 5 точки за допълнително представени експерти.

 

При предложен експерт, който отговаря на горните изисквания се поставят следните точки:

Точки, определени в зависимост от опита му, придобит при участие в проекти за разработването, развитието или адаптирането на система бонус малус за отделен застраховател или за застрахователен пазар като цяло (лицето получава 0 или 3 или 4 или 5 точки в зависимост от броя проекти, в които е участвало):

-          лицето  не  е участвало в такъв проект – 0 точки;

-          лицето  е  участвало в един такъв проект – 3 точки;

-          лицето  е  участвало в два такива проекта– 4 точки;

-          лицето  е  участвало в три или повече такива проекта – 5 точки.

 

Допълнителни точки (лицето получава 0, 5 или 10 точки в зависимост от това дали има опит в сферите посочени по-долу и ако има опит дали той е в една или в двете сфери):

-          един или повече от проектите за разработването, развитието или адаптирането на система бонус малус, в които е участвало лицето се прилага на равнище на цялостен застрахователен пазар – 5 точки;

-          лицето има опит в разработването на модели за управление на риска в застраховането, възлагани от регулатор – 5 точки.

 

При предложени повече от един експерт, който отговаря на изискванията за експерт, се прилага горното оценяване, като се вземат предвид точките на експерта, получил най-висока оценка сред предложените юристи, и се прибавят допълнително следните точки:

1. за предложен един експерт над изискуемия брой от един експерт, който е участвал в поне един проект за разработването, развитието или адаптирането на система бонус малус – 2 точки;

2. за предложени двама и повече експерти над изискуемия брой от един експерт, които са участвали в поне един проект за разработването, развитието или адаптирането на система бонус малус – 5 точки.

 

 

Юрист

Участникът следва да предложи най-малко един юрист.

 

Участник, който е предложил за юрист лице, което не отговаря на посочените по-горе изисквания, се отстранява от участие в процедурата.

Скала за оценка (точки)

 

Максималната оценка е 15 точки и се формира както следва:

15 точки на един юрист,

 

При предложен юрист, който отговаря на горните изисквания се поставят следните точки:

Точки, определени в зависимост от опита му, придобит при участие в проекти за разработването, развитието или адаптирането на система бонус малус за отделен застраховател или за застрахователен пазар като цяло (лицето получава 0 или 3 или 4 или 5 точки в зависимост от броя проекти, в които е участвало):

-          лицето  не  е участвало в такъв проект – 0 точки;

-          лицето  е  участвало в един такъв проект – 3 точки;

-          лицето  е  участвало в два такива проекта– 4 точки;

-          лицето  е  участвало в три или повече такива проекта – 5 точки.

 

Допълнителни точки (лицето получава 0, 5 или 10 точки в зависимост от това дали има опит в сферите посочени по-долу и ако има опит дали той е в една или в двете сфери):

-          един или повече от проектите за разработването, развитието или адаптирането на система бонус малус, в които е участвало лицето се прилага на равнище на цялостен застрахователен пазар – 5 точки;

-          лицето има опит в разработването правни консултации в областта на застраховането, възлагани от регулатор – 5 точки.

 

 

 

 

 

                Оценка по критерий „цена за изпълнение на заданието” (В)            

                Оценката по критерий „цена за изпълнение на заданието” (В) представлява оценка на ценовите предложения и се изчислява, както следва:

        Най-ниската предложена цена за изпълнение на заданието         

В =  ---------------------------------------------------------------------------

        Цена за изпълнение на заданието,

        предложена от участника, чието предложение се разглежда

Ценовите предложения на участниците се проверяват, за да се установи дали са представени в съответствие с изискванията към настоящата покана. При констатирано разминаване на цена, изписана с цифри и тази, изписана с думи, се взема предвид цената, която е изписана с думи.

Цената в ценовото предложение се оферира в лева без ДДС с точност до стотинка.

Получените резултати от оценката по критерия „цена за изпълнение на заданието” се разглеждат с точност до втория знак след десетичната запетая, като при цифра в третия знак след десетичната запетая по-малка от 5 закръглението е надолу, а при цифра по-голяма или равна на 5 – нагоре.

V. Продължителност

Изпълнението на заданието по Раздел III се извършва в срок от 60 дни от датата на подписване на договора, като избраният консултант следва да приключи своята работа с изготвянето и представянето на окончателен доклад.

VI. Етапи на изпълнение на заданието и приемане на изпълнението.

6.1. Първи етап:

В срок от две седмици от получаване на данните от ГФ и МВР, но не по-късно от един месец след подписване на договора консултантът  трябва да представи доклад за първоначален анализ на данните и факторите, които най-значително влияят за виновното причиняване на ПТП.

Гаранционният фонд може да постави допълнителни въпроси и задачи към анализа.

6.2. Втори етап:

В срок до един месец от подписване на договора консултантът трябва да представи правния анализ.

Гаранционният фонд може да постави допълнителни въпроси и задачи към анализа.

6.2. Трети етап:

В 60-дневен срок от подписване на договора консултантът трябва да представи проект на окончателен доклад за изпълнение на заданието.  Гаранционният фонд представя проекта на окончателен доклад на КФН и МВР.

В петнадесетдневен срок от представяне на проекта на окончателен доклад Гаранционният фонд може да постави допълнителни въпроси и забележки  към доклада.

В десетдневен срок от представяне на допълнителните въпроси и забележки  към доклада консултантът е задължен да представи изменен и допълнен окончателен доклад.

Докладите за изпълнение на първи и втори етап се изготвят на английски или на български език.

Окончателният доклад следва да бъде изготвен и представен на български, и на английски език.

VII. Поверителност.

Избраният консултант трябва да пази в тайна всяка информация, получена за целите на реализирането на възложеното му за изпълнение задание.