Във връзка с открита процедура по избор на консултант с международен опит в оценката на риска и актюерството за изготвяне на единни изисквания за система бонус-малус при сключването на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в РБ.

Уведомяваме Ви, че Комисията, след извършване на оценка за изпълнението на изискванията към кандидатите, на база представените от тях документи и ценови предложения, избра “Ърнст и Янг Бизнес Адвайзори Сълушънс“, Гърция за консултант с международен опит в оценката на риска и актюерството за изготвяне на единни изисквания за система бонус-малус при сключването на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в РБ.