ГФ кани заинтересованите страни да предоставят становища по проекта на Методика за определяне на обезщетенията за неимуществени и свързаните с тях имуществени вреди

 

Гаранционният фонд отправя покана към всички заинтересовани лица да се включат в консултация по проекта на Методиката за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане на пострадало лице и за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди на увредено лице вследствие смъртта на пострадало лице.  Заинтересованите лица могат да предоставят писмени становища и коментари до 15.11.2019 г. на електронен адрес metodika@gfund.bg и по поща на адрес: Гаранционен фонд, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, София 1000. Напомняме, че проектът на методика e публикуван на интернет страницата на ГФ.

 

Получените становища и коментари в рамките на настоящата консултация ще бъдат предоставени на вниманието на Комисията за финансов надзор и на междуведомствената работна група, съставена от представители на институциите, отговорни за изготвянето на Наредба, с която се утвърждава Методиката.

Обществената значимост на този нормативен акт обуславя необходимостта от отчитане на позициите на всички заинтересовани страни и постигане на публичен консенсус, което е целта на настоящата консултация. Обратната връзка от заинтересованите страни по първоначалния проект би позволила различните позиции да бъдат разгледани още по време на работния процес по изготвяне на наредбата от работна група от представителите на отговорните институции.