Открива се процедура за закупуване на технически, информационни и комуникационни средства по чл. 560 от КЗ

 

Открива се процедура за закупуване на технически, информационни и комуникационни средства по чл. 560 от Кодекса за застраховането.

 

Срокът по процедурата започва да тече, считано от 30.10.2019 г.

 

Обособените позиции включват предоставянето на технически и програмни средства. Всички активи следва да са нови, неупотребявани и да не са спрени от производство.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на 14 бр. Анализатори Draeger Drug Test 5000 с двугодишна гаранция за проверка на употребата на наркотични вещества от вода можете да използвате на MPS с по 200лр. тестови касети за всеки уред.

14

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на 163 бр. мобилни принтера с двугодишна гаранция за монтиране в служебни МПС на МВР, необходими за отпечатването на административни документи. Комплекта следва да включва принтер, адаптор за захранване, чанта за пренос и обезопасяване и 7 ролки термо хартия.

163

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Развитие на АИС ..Пътна полиция", чрез закупуване и доставка на 62 бр. РСОД - таблетни устройства с двугодишна гаранция. Комплекта следва да включва, адаптер за захранване 12.5 V. клавиатура и калъф за обезопасяване.

62

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на 193 бр. работни станции с двугодишна гаранция (компютърни конфигурации).

193

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на 4 бр. мобилни работни станции (възможност с ползване на мобилна свързаност) с двугодишна гаранция.

4

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Доставка и инсталация на 14 бр. ново комуникационно оборудване с двугодишна гаранция (3G/4G модем) в съществуващите устройства Siemens Lynx. последваща метрологична проверка на всяко устройство, доставка и инсталация на хардуерно и софтуерно оборудване в контролния център и интеграция към информационна системата на МВР. вкл. обучение.

14

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на 2 бр. системи за средна скорост с двугодишна гаранция, включващи 2 броя камери.

2

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на 45 бр. ламинатори с двугодишна гаранция за нуждите на пунктовете по регистрация

45

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на 36 бр. скенери с двугодишна гаранция за нуждите на РЕСПЕР

36

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Развитие на АИС ПП:

-          В приложение пътен контрол да има възможност за въвеждане на втора проба за алкохол, в случаите когато водача пожелае да бъде тестван с доказателствен анализатор;

-          В подсистема ПТП да се разработи справка за участници в ПТП по ЕГ'Н или per. № с възможност за комбиниране на различните видове филтри (ОДМВР, статус, от дата до дата. вид на ПТП. категория и др.). търсене по per. № на МПС или данни за водач. с възможност за експортиране на резултата в Excel и PDF формат;

-          В приложение ПК да има възможност да бъде съставен АУАН в реално време за извършено нарушение за минал период;

-          В приложение ПК да има сигнална функция за МПС със служебно прекратена регистрация или спряно от движение, (информацията да се визуализира по подобие на генерираните справки за наличие на издирване. ГТП. и ГО);

-          Предоставяне на данни в АИС - ПП за настъпилите ПТП в дискретен вид - всички показатели които се попълват за всяко едно ПТП и последователно изписани в съответствие с картата за регистрация на ПТП;

-          Промяна в логиката на информацията за издирвани лица и МПС;

-          Извършване на услуга за заплащане на глоби чрез ПОС - терминал в служебните автомобили;

-          При проверка на водачи на МПС да се визуализира информация за валидността на СУМПС и придобитата категория.

1

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Продължаване на поддръжката на сървърните хардуерни и софтуерни компоненти и осигуряване на нормалната работоспособност на АИС АНД и АИС ПП /vmware licences. veaam. lenovo servers/

1

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване и доставка на 8 бр. специализирани компютърни станции с двугодишна гаранция за системни администратори в ДКИС-МВР

8

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване на лицензи за СУБД за нуждите на АИС ПП - 2 CPU/I40 PVU.

1

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

Общи изисквания за участие, изпълнението на които се удостоверява чрез представянето на съответните документи:

1. Данни за лицето, което прави предложението и кратко изложение за дейността му;

2. Списък на изпълнените аналогични доставки или услуги за последните три години, придружен с удостоверения за добро изпълнение. Списъкът може да съдържа предмет на доставката/услугата, дата или период на извършване, получател;

3. Техническо предложение за изпълнение на изискванията към предмета;

4. Сертификати за качество на предлаганите активи (ако е приложимо);

5. Ценово предложение(представя се в отделно в запечатан плик);

6. Проект на договор за доставка на активите или изпълнение на услугите;

7. Документи изискуеми в техническите спецификации;

8. Участието следва да е обособено по отделни позиции, като може да се участва в повече от една позиция.

Срок за изпълнение на поръчката:

Един месец от сключването на договора или при конкретни случаи съгласно условията, уговорени в договора.

Срок за подаване на оферти:

 

Офертите се подават в деловодството на Гаранционен фонд до 17:00 ч. на 13.11.2019 г. Ценовото предложение се представя отделно в запечатан плик.

Място за подаване на оферти:

Деловодство на Гаранционен фонд, намиращо се на ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 1.

Критерии за оценка на офертите

Изборът на доставчици е в база данни за съответствие на техническите спецификации и най-добрата цена.

Лице за контакт:

Делян Делчев, тел. 980 30 49, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.