Открива се процедура за закупуване на технически, информационни и комуникационни средства по чл. 560 от Кодекса за застраховането.

Срокът по процедурата започва да тече, считано от 14.07.2017 г.

Обособените позиции включват предоставянето на технически и програмни средства. Всички активи следва да са нови, неупотребявани и да не са спрени от производство.

Прочети още...

Във връзка с открита процедура по избор на консултант с международен опит в оценката на риска и актюерството за изготвяне на единни изисквания за система бонус-малус при сключването на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в РБ.

Уведомяваме Ви, че Комисията, след извършване на оценка за изпълнението на изискванията към кандидатите, на база представените от тях документи и ценови предложения, избра “Ърнст и Янг Бизнес Адвайзори Сълушънс“, Гърция за консултант с международен опит в оценката на риска и актюерството за изготвяне на единни изисквания за система бонус-малус при сключването на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в РБ.

Прочети още...

Във връзка с постъпили въпроси представяме следната допълнителна информация във връзка с откритата процедура за избор на консултант с международен опит в оценката на риска и актюерството.

При определяне на единните изисквания към системата бонус-малус при сключването на застраховка „Гражданска отговорност“ могат да се използват наличните данни в МВР и в ГФ.

Гаранционният фонд разполага с информация за всички регистрирани МПС на територията на Република България, включваща както технически данни за превозното средство, така и информация за собственика му, съгласно свидетелството за регистрация. Също така е налична информация и за всички възникнали ПТП в периода от 2010 година до момента. Налични са и данни, свързани с участниците в събитието (МПС и водачи), пострадалите лица и причинените имуществени вреди.

Прочети още...

Гаранционният фонд открива процедура по избор на консултант с международен опит в оценката на риска и актюерството за изготвяне на единни изисквания за система бонус-малус при сключването на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в РБ.

Във връзка с разпоредбите на чл. 490, ал. 5 от Кодекса за застраховането и § 16 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за застраховането, Гаранционният фонд открива процедура по избор на консултант с международен опит в оценката на риска и актюерството за изготвяне на единни изисквания за система бонус-малус при сключването на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в Република България.

Наемането на консултант с международен опит в оценката на риска и актюерството е законово предвиден ангажимент на Гаранционния фонд.

Изпълнението на този проект е свързано с техническото и експертно обезпечаване на подготовката и приемането на наредба на Комисията за финансов надзор, министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Срокът за представяне на оферти е определен на 1 месец от публикуването на поканата на страницата на Гаранционния фонд в Интернет и изтича на 23.11.2016 г.

Прочети още...

Единната информационна система за оценка управление и контрол на риска няма да работи в петък (14.08.2015г.) от 20.00 до 23.59 часа.

Във връзка със стартиране на промени в Единната информационна система за оценка управление и контрол на риска (ЕИСОУКР), произтичащи от предвидени нови функционалности, изисквани от Наредба № 49, системата няма да работи в петък (14.08.2015г.) от 20.00 до 23.59 часа.

Прочети още...