Нормативна уредба

ПРАВИЛА за обявяване на изгубени, унищожени или откраднати знаци, както и на анулирани знаци по чл. 10, ал.4 от Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства

Правилата уреждат реда за обявяване на изгубените, унищожените или откраднатите знаци, както и на анулирани знаци по чл. 10, ал. 4 от Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане.

ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРАВИЛА за обявяване на изгубени, унищожени или откраднати знаци, както и на анулирани знаци по чл. 10, ал.4 от Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства

С допълнението се създава номенклатура и разграничение на условията за анулиране на знаци или тяхното обявяване за невалидни. Предвидено е и разграничение при отчитането на знака – преди и след влизане в сила на Наредба № 49 от 16.10.2015г. за задължителното застраховане.

Кодекс за застраховането

Този кодекс урежда:

 • Застраховането и презастраховането;
 • Застрахователното и презастрахователното посредничество;
 • Условията за започване, извършване и прекратяване на дейностите по застраховане и презастраховане, застрахователно и презастрахователно посредничество;
 • Застрахователния договор;
 • Задължителното застраховане, и
 • Застрахователния надзор.

Целите на кодекса са:

 • Осигуряване защита на интересите на потребителите на застрахователни услуги, и
 • Създаване на условия за развитието на стабилен, прозрачен и ефективен застрахователен пазар.

Наредба № 49 от 16 октомври 2014 г. за задължителното застраховане.

С наредбата се въвежда:

 • Единна номерация и се урежда минималното съдържание на полиците по застраховките "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците;
 • Единна методика за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства.

С наредбата се уреждат:

 • условията и редът за извършването на задължителното застраховане по застраховките "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците, за сключване на граничната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, за издаване на сертификат "Зелена карта" и редът за тяхното отчитане.
 • единната унифицирана номерация за: полиците по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите; полиците по гранична застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите; сертификатите "Зелена карта"; полиците по задължителната застраховка "Злополука" на пътниците.

Наредба № Ів-991/ 03.07.2006 г. за формите и начина на обмен на информация и взаимодействие между Информационния център по задължителните застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите и “Злополука” на пътниците, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта

Наредбата е издадена е от министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта и председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 57 от 14.07.2006 г.

Тази наредба урежда формите и начина на обмен на информация и взаимодействие между Информационния център (ИЦ) по чл. 292 от Кодекса за застраховането, Министерството на вътрешните работи (МВР), Министерството на транспорта (МТ) и Комисията за финансов надзор (КФН).

Информационният център обменя информация и осъществява взаимодействие с МВР и МТ с цел:

 • Установяване на моторните превозни средства (МПС), във връзка с чието притежаване и използване няма действаща “Гражданска отговорност” на автомобилистите, както и на превозвачите на пътници със средствата за обществен превоз, които нямат действаща задължителна застраховка “Злополука” на пътниците;
 • Съдействие за упражняване правата на лица, които търсят обезщетение по задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите или задължителна застраховка “Злополука” на пътниците.

НАРЕДБА № Iз-41 от 12.01.2009 г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд

Наредбата е издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 8 от 30.01.2009 г., в сила от 30.01.2009 г.

С тази наредба се определят документите, редът за тяхното съставяне и редът за предоставяне на информация от Министерството на вътрешните работи на Информационния център към Гаранционния фонд за настъпили пътнотранспортни произшествия (ПТП).

Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд

Този правилник урежда:

 • Устройството и дейността на Гаранционния фонд;
 • Набирането, управлението и разходването на средствата по него;
 • Статута и предмета на дейност