Нормативна уредба

 

Политика за защита на личните данни на ГФ

 

Уведомление за поверително третиране на данните

 

Изявление за съгласие

 

Декларация – съгласие от родител/настойник

 

Образец Форма за искане от субекти на данни

 

Наредба № 49 от 16 октомври 2014 г. за задължителното застраховане. по застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз


Наредба № 54 от 30.12.2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защита на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по чл. 461, т.1 и 2 от Кодекса за застраховането


НАРЕДБА № Iз-41 от 12.01.2009 г. (изм. и доп., ДВ. бр.19 от 25.04.2017 г. ) за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Гаранционния фонд

 

Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд

 

Правила за обявяване на невалидни и на анулирани знаци по смисъла на Наредба № 49 за задължителното застраховане по застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз