Изключения

1. Фондът не извършва плащане в случаите, изброени в чл. 494 от Кодекса за застраховането (ДВ бр. 102/ 29.12.2015г., в сила от 01.01.2016г.), (КЗ) и чл. 29 от Правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд, обн., ДВ, бр. 74 от 8.09.2006 г. (ПУДГФ )във връзка със задължителната застраховка "Гражданска отговорност"  на автомобилистите за:

  • Вредите, претърпени от виновния водач на моторното превозно средство;
  • Вредите, причинени на имуществото на пътник в моторното превозно средство, управлявано от виновния водач, или на имуществото на член на семейството на виновния водач;
  • Вредите, причинени на моторното превозно средство, управлявано от виновния водач, както и за вредите, нанесени на имущество, превозвано с това моторно превозно средство;
  • Вредите, причинени при използването на моторно превозно средство за участие в състезания, при условие че спазването на правилата за движение по пътищата не е било задължително за участниците в състезанието;
  • Вредите, причинени при използване на моторното превозно средство по време на акт на тероризъм или война, при условие че увреждането на третите лица е в непосредствена връзка с такъв акт;
  • Вредите, причинени от превозването на радиоактивни, химически или други материали, представляващи повишена опасност;
  • Вредите, представляващи замърсяване на околната среда;
  • Вредите, произтичащи от загуба или унищожаване на пари, бижута, ценни книжа, всякакви видове документи, марки, монети или други подобни колекции;
  • Възстановяване на плащания, извършени от системата на държавното социално или здравно осигуряване при или по повод на смърт или телесно увреждане вследствие на застрахователно събитие;
  • Лихви за забава, начислени в тежест на виновния водач преди датата на завеждане на претенцията за обезщетение по реда на чл. 31, ал. 1 от ПУДГФ;
  • Обезценка на увреденото имущество;
  • Глоби, конфискации и други имуществени санкции, които не представляват реализация на гражданската отговорност на виновния водач;
  • Вредите, за които обезщетението е било заплатено от виновния водач или от трето лице;
  • Вредите на чуждо имущество, причинени на територията на Република България от неидентифицирано моторно превозно средство, освен в случаите по чл. 288, ал. 2 Кодекс за застраховането (отм.), сега чл.557, ал. 2 от КЗ.
  • Вредите, претърпени от лице, което по собствена воля е пътувало в моторното превозно средство, като е знаело, че владението върху него е било придобито чрез кражба, грабеж или престъпление по чл. 346 от Наказателния кодекс.

2. Фондът не извършва плащане в случаите, изброени в чл. 475 от Кодекса за застраховането, обн., ДВ бр. 102/ 29.12.2015г., в сила от 01.01.2016г. (КЗ) и чл. 29 от Правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд, обн., ДВ, бр. 74 от 8.09.2006 г. (ПУДГФ) във връзка със задължителната застраховка "Злополука", когато събитието е настъпило вследствие на:

  • Война, размирици или действия, имащи военен характер, бунтове, граждански вълнения и други подобни;
  • Терористичен акт;
  • Опит за извършване или извършване на престъпление от общ характер от пътник;
  • Самоубийство или опит за самоубийство на пътник;
  • Заболяване от каквото и да е естество на пътник, включително епилептични припадъци или припадъци от други заболявания, кръвоизливи, парализи, стомашно-чревни инфекции, хранителни отравяния и др., освен в случаите, когато вследствие на застрахователно събитие се породят болестни страдания и те причинят смърт или телесно увреждане;
  • Преждевременно раждане или аборт на пътник, освен ако те са предизвикани от настъпила злополука;
  • Температурни влияния (простуда, измръзване, слънчев или топлинен удар), операции, облъчване, инжекции и други лечебни действия на пътник, доколкото те не са следствие от възникнала злополука;
  • Алкохолни отравяния и пряко причинени от тях увреждания на пътник, употреба на наркотични вещества или техни аналози от пътник;
  • Земетресение или атомни и ядрени експлозии, радиоактивни продукти и замърсявания от тях, радиационно (йонизиращо) лъчение.