Имуществени вреди

Уреждане на претенции за имуществени вреди по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.

І. Процедура за закрепване на претенциите

1. За изплащане на обезщетение за имуществени вреди, увредено лице по смисъла на чл. 265 от Кодекса за застраховането (отм.), Сега чл. 478 от Кодекса за застраховане (ДВ, бр. 102 / 29.12.2015г., В сила от 01.01.2016г.), (КЗ), подаване на писмена молба / съобщение /, с която предявява претенции си.

1.1. Молбата / Уведомление/, съгласно чл. 288, ал. 9 от Кодекса за застраховането (отм.), Сега чл. 557, ал. 2 и ал.3 във връзка с чл. 498 от КЗ, задължително се приобщава с писмени доказателства относно пътнотранспортното производство, като се има предвид, че те са получили обезщетение във връзка със съпрузите и размера на причинените вреди.
1.2. Молбата / уведомлението / може да се подаде лично или чрез пълномощник:
1.2.1. пряко пред Гаранционния фонд - в офиса на фонда или да се изпраща по пощата, като се препоръчва пратка с обратна разписка.

Адресът на Гаранционния фонд е: гр. София, п.к. 1000, ул. "Граф Игнатиев" № 2, ет. 4
1.2.2. или пред който и да е от застрахователите, получили лиценз и предлагащи задължителна застраховка Гражданска отговорност" на автомобилистите, съответно задължителна застраховка "Злополука" на пътниците.
1.3. При подаване на молбата /уведомление/ от пълномощник, задължително се прилага пълномощно в оригинал, с нотариална заверка на подписа, когато това лице е различно от адвокат. Когато се подава от адвокат, се прилагат разпоредбите на чл. 25 от Закона за адвокатурата.
В пълномощното е необходимо да са вписани правомощия, от името на увреденото лице, пълномощникът да предявява претенции за изплащане на имуществени вреди пред Гаранционния фонд.

2. Молбата /уведомлението/, с опис на приложените доказателства, се завеждат в регистър по чл. 31, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд.

Всяка заведена претенция се удостоверява, като се поставя входящ номер от деловодството на Гаранционния фонд на молбата /уведомлението/ и се образува щета /ликвидационна преписка/ под отделен номер във водения от него регистър на щетите, свързан с входящия номер на молбата /уведомлението/.

ІІ. Доказателства по т. І.1.1. във връзка със задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите относно:

1. Удостоверяване на настъпването на пътнотранспортно произшествие:

1.1. Констативен протокол, протокол за пътнотранспортно произшествие или удостоверение, изготвени от органите на Министерството на вътрешните работи, удостоверяващи настъпването на ПТП в оригинал;
1.2. Заверен препис на влязла в сила присъда, с мотиви и решения на въззивната или касационната инстанция, ако има такива, решение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, с мотиви, а в случаите на съдебно одобрено споразумение - заверен препис от споразумението;

1.3. заверено копие на влязло в сила наказателно постановление или удостоверение, издадено от органите на Министерството на вътрешните работи срещу причинителя на ПТП на основание:

Чл. 315 от Кодекса за застраховането (отм.), сега чл. 638 от КЗ за несключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите към датата на ПТП; Административни нарушения на разпоредбите на Закона за движение по пътищата;

2. Правото на увреденото лице да получи обезщетение във връзка със събитието:

2.1. Копие от регистрационния талон на увреденото МПС;
2.2. Удостоверение за наследници в оригинал - актуално към датата на претенцията, в случаите, при които молбата /уведомлението/ се подава от наследник /наследници/;

2.3. Завереното копие на акт за смърт.

3. Размера на причинените вреди:

3.1. Изпълнителен лист - в оригинал.

3.2. Протокол за оглед от застраховател, когато такъв е извършван във връзка с претенция за увреденото имущество, заверен с подпис и печат от застрахователя;

3.3 Снимков материал, документиращ вредите, от който да е виден регистрационния номер на увредения автомобил;
3.4. Документите за извършен ремонт на увреденото имущество;

3.5. Заверени преписи от влязло в сила решение, с което размера на причинените имуществени вреди се определя от съдебен орган и експертиза за оценката на вредите.

За определяне на обезщетението може да се изискват и други документи, необходими за установяване на обстоятелствата за настъпване на пътнотранспортното произшествие, основанието за плащане и размера на вредите.

ІІІ. Оценка на причинените вреди и определяне на размера на обезщетението.

1.     Обезщетението за претърпени имуществени вреди се определя от Управителния съвет на фонда, въз основа на оценка на щетите по единната методика за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства по реда на Наредба No. 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане.

2.     Оценката се извършва след като увреденото лице е представило всички изискани документи, свързани с установяването на събитието и размера на вредите, но не по-късно от 3 месеца от датата, на която претенцията е заведена в регистъра по чл. 31, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд.

3.     Размерът на обезщетението, изплащано от фонда, не може да надхвърля размера на минималната застрахователна сума по задължителните застраховки, определена за годината, в която е настъпило пътнотранспортното произшествие, а за другите имущества - въз основа на правила за определяне на обезщетенията за вреди на имущества, различни от моторни превозни средства.

ІV. Изплащане на обезщетението.

1. Управителният съвет на Гаранционния фонд, в срок, който не може да бъде по-дълъг от три месеца от датата на встъпване в длъжност, попадаща в обхвата на решението и изплащането на обезщетение по банковата сметка на банката или отказа плащане, когато не е налице основание за плащане или при представяне на доказателства, при условие че не са получили разрешение за установяване на размера на обезщетението, в съответствие с член 288, ал. .), във връзка с ч.3.3, ал.8 от Правилника за устройството твото и на Гаранционния фонд, сега чл. 558 от КЗ във връзка с чл. 497 от КЗ.

Гаранционният фонд е одобрен от лицето / решението и мотивира въвеждането на административен съвет по предявената претенция.