Проверка на застраховка "Гражданска отговорност"

Проверка на застраховка "Гражданска отговорност"

На страницата на "Гаранционен фонд" можете да проверите за наличие на застраховка "Гражданска отговорност" на дадено МПС. Проверката се извършва в реално време в регистъра на ЕИСОУКР.

Проверка за Гражданска отговорност

Представители за уреждане на претенции

Представители за уреждане на претенции

На страницата на Гаранционен фонд можете да намерите представителите за уреждане на претенции на застрахователите, предлагащи задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, назначени за Република България от застрахователи със седалище в...

Проверете представителите

  • 1
  • 2

ПОКАНА ДО КРЕДИТОРИТЕ НА „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЮРОАМЕРИКАН“ АД – В ЛИКВИДАЦИЯ

регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 124634117

 

Уважаеми кредитори на „Застрахователна компания Юроамерикан“ АД,

Гаранционният фонд, Булстат 121446665, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет.4, представлявано заедно от изпълнителните директори Максим Нанев Колев и Стефан Георгиев Стоилков, в качеството си на Ликвидатор на „Застрахователна компания Юроамерикан“ АД, съгласно Решение № 123-ОЗ от 11.03.2021г. на Комисията за финансов надзор за откриване на производство по принудителна ликвидация на „ЗК ЮРОАМЕРИКАН“ АД – с отнет лиценз, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 124634117, на основание      чл. 267 от Търговския закон отправя покана до кредиторите на „ЗК ЮРОАМЕРИКАН“ АД-в ликвидация, да предявят вземанията си към дружеството в 6 (шест) месечен срок, който тече от обявяването на поканата в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Вземанията се предявяват на адреса на Гаранционен фонд в гр. София 1000, ул. „Граф Игнатиев” № 2, на вниманието на ликвидатора чрез г-н Максим Колев и г-н Стефан Стоилков.

Град София

04.06.2021г.